0985 939309Liên hệ

Trọng lượng tính cước

Trọng lượng tính cước là trong lượng thực hoặc trọng lượng theo thể tích của lô hang (chọn con số cao hơn). Ngoài ra đối với trường hợp trọng lượng tối thiểu cao hơn nhưng tiền cước thấp hơn thì mức trọng lượng đó được coi là trọng lượng tính cước. 

Theo đó, hàng nặng và hàng cồng kềnh sẽ có trọng lượng tính cước khác nhau cho dù chúng có cùng trọng lượng vì thể tích chiếm chỗ trên máy bay của chúng khác nhau.

Trọng lượng thực hay trọng lượng cả bì (gross weight) là tổng trọng lượng của lô hàng bao gòm cả bao bì, trọng lượng thực là trọng lượng tính cước đối với trường hợp lô hàng nặng tương đối so với thể tích của chúng.

Trọng lượng tính theo thể tích là trọng lượng tính cước của lô hàng dựa trên thể tích của lô hàng được tính bằng cách nhân chiếu dài lớn nhất với chiều rộng lớn nhất và chiều cao lớn nhất. hay nói cách khác, đó là trọng lượng của tổng số kiện hàng quy đổi từ kích thước của chúng, đối với trường hợp là hàng cồng kềnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

.
.
.
.