0944 450 571Liên hệ

 BẢNG GIÁ HÀNG XUẤT ĐI CÁC CẢNG  TRÊN THẾ GIỚI PI

 BẢNG GIÁ HÀNG XUẤT ĐI CÁC CẢNG  TRÊN THẾ GIỚI-0944450571
PIL;
AUMPs ( SYD, MEL, BNE, ADL ,FRE)
* Ex HCM,HPH
  # RF : 2200/ 3500 (+ 100/100) subj to LSR 135/teu
  # Dry : 2200/ 4300  (+ 50/100) subj to LSR 90/teu
* Ex UIH : 2300/ 4400 dry  (+ 50/100) subj to LSR 90/teu
* Ex DAD: 2450/ 4800 dry  (+ 50/100) subj to LSR90/teu
Validity to 31 AUG
PILL
Heavy surcharge for Gross Weight ( include tare 2.5 tons/ 20GP)
* 14,1 – 18 tons/20GP : 100/20GP
* 18,1 – 22 tons/20GP : 200/20GP
* > 22 tons/20GP       :  400/20GP
HCM/ Aukland, Lytelton, Wellington Napier, Tauranga :
Dry    : 4305/8285 +(100/200) ) sub LSR 90/teu
Reefer : 2900/ 4500 + ( 200/200) sub LSR 135/teu
  NOR :  4900/40NOR’ ( +200) sub LSR 180/40′
validity to 31 AUG
.
.
.
.