0944 450 571Liên hệ

AWB (vận đơn hàng không)

Vận đơn hàng không là tài liệu hàng hóa quan trọng nhất do người vận chuyển phát hành với các mục đích sau

 • Bằng chứng văn bản về việc ký kết hợp đòng vận chuyển
 • Bằng chứng của việc giao nhận hàng
 • Hóa đơn vận chuyển
 • Chúng nhận bảo hiểm(nếu người gửi hàng hóa yêu cầu người vận chuyển bảo hiểm)
 • Hướng dẫn phục vụ, vận chuyển và giao nhận lô hàng.

Vận đơn hàng không bao gồm 3 bản gốc là 8 liên phụ.

 1. Bản gốc thứ nhất: cho hãng xuất vận đơn hàng không.
 2. Bản gốc thứ hai: cho người nhận hàng
 3. Bản gốc thứ ba: cho người gừi hàng
 4. Bản sao thứ nhất: chứng nhận giao hàng
 5. Bản sao thứ hai: dùng khai báo hải quan
 6. Bản sao thứ ba: cho hãng vận chuyển đầu tiên
 7. Bản sao thứ tư: : cho hãng vận chuyển thứ hai nếu có
 8. Bản sao thứ năm cho hãng vận chuyển thứ ba nếu có
 9. Bản sao thứ sáu: cho đại lý hàng hóa
 10. Bản sao thứ bảy và tám: bản sao phụ dùng theo yêu cầu

Leave a Reply

Your email address will not be published.

.
.
.
.