0985 939309Liên hệ

Hàng hóa đặc biệt

Đây là loại hàng hoá phải đòi hỏi xử lý đặc biệt trong quá trình lưu trữ và vận chuyển liên quan đến thuộc tính hay giá trị của hàng hoá.

Các loại chủ yếu.

  1. Động vật sống
  2. Hàng hóa giá trị cao
  3. Hành hóa ngoại giao
  4. Hài cốt
  5. Hàng dễ hỏng
  6. Hàng nguy hiểm
  7. Hàng hóa ướt
  8. Hàng có mùi mạnh
  9. Hàng hóa nặng

Leave a Reply

Your email address will not be published.