0985 939309Liên hệ

Khái quát chung về IMO 2020

Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO một cơ quan chuyên môn của Liên HiệpQuốc. Dựa trên các điều lệ được thông qua bởi các quốc gia thành viên, IMO có trách nhiệm ban hành các quy định nhằm bảo đảm an ninh và bảo vệ môi trường hàng hải trên các vùng biển quốc tế

.
.
.
.